คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพ หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาครู ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน

        ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา กลุ่มที่ 7 ซึ่งได้จัดโครงการ “คืนถิ่นอาสาพาน้องอ่าน” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัญหาการอ่าน การเขียนสะกดคำในภาษาไทย สร้างสื่อนวัตกรรม อีกทั้งเชื่อมโยงทักษะการอ่านไปสู่การทำกิจกรรมกลุ่มในแต่ละฐานการเรียนรู้

 

ความคิดเห็น