ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมหลักสูตรเลขานุการสำหรับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น