วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมโครงการ “สร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์เลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ความคิดเห็น