สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัย  ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแผน และชี้แจงกระบวนการตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 24 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน รูปแบบกิจกรรม คือ การนำเสนอแผนงานโดยคณะอนุกรรมการฯ อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปประเด็นร่วมกัน

 

 

ความคิดเห็น