เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 1” วิทยากรโดย รศ.ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เนื้อหาการอบรม ได้แก่ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิธีการสอนและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning และบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น