2022-06- 20

ฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน ในงานปฐมนิเทศนศ.ปริญญาโทและปริญญาเอกชาวจีน ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ความคิดเห็น