วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ณ โมโนโพลี สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความคิดเห็น