วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในชุดโครงการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเข้าถึงอาหารปลอกภัย ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม หัวหน้าชุดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

การแสดงนิทรรศการครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เป็นผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) การพัฒนาดินและการปลูกพืชเพื่อให้ได้สินค้ามาตรฐาน GPA ที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงรายได้เพิ่มขึ้นตามหลัก “ทำน้อยได้มาก” และเป็นการป้องกันอัตรายจากการใช้สารเคมี 2) การพัฒนาระบบให้น้ำอัตโนมัติ ผ่านระบบควบคุมบนมือถือ ที่สามารถลดเวลาการรดน้ำในแปลงเกษตร และ 3) ระบบการกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งทั้งสามโครงการย่อยจะช่วยให้เกษตรกรปลอดภัย สะดวก และเข้าถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดเป็นความยั่งยืนในการทำการเกษตร

การแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก เพราะต้นทุนในการทำการเกษตรเริ่มต้นเพียง 1200 บาท จึงทำให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายกว่าเทคโนโลยีที่แสดงในงานนี้ด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 40000 บาท ทำให้เกษตรกรมีข้อมูลเทียบเคียง ให้ความสนใจ และเข้าถึงได้มากกว่า

ความคิดเห็น