โครงการห้องสมุด : ห้องสมุดสีเขียว 💚
🌿บรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว”
พิธีเปิดโครงการโดย : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
👩‍💻บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น