ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่คณิตศาสตร์”  ณ อาคารพลศึกษา BRU Dome 

     

 

ความคิดเห็น