วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

ความคิดเห็น