วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์+ศิลปะ ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น