นายคชาธร วงศ์นิมิตร
🥇รับรางวัลชนะเลิศ  ✨
การประกวดเว็บไซต์ ระดับ Personal Website
มอบเกียรติบัตรโดย
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น