โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักภาพด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.07) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตึก 15 ชั้น 15

ความคิดเห็น