การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Personal Website (คณาจารย์)

ความคิดเห็น