โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2022

ความคิดเห็น