วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนได้จัดโครงการการเรียนรู้แบบร่วมมือ Active Learning ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิต ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ Active Learning และให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณาจารย์ในกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณาจารย์ที่สนใจ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๖๖๔ คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญการเรียนรู้แบบร่วมมือ Active Learning จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมครั้งนี้จัดแบบออนไลน์และ live สด ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊คกลุ่มนักศึกษารหัส ๖๓ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาที่มีส่วนช่วยให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น