วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเป้าหมายในกิจกรรม: ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้คู่กับโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางชุมชนของกลุ่มนักศึกษากับท้องถิ่นและเพื่อบูรณาการ นำปรับไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โดยจะมีการพัฒนาโรงเรียนและจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ความคิดเห็น