วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรม CANVA ออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน จากสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ในรูปแบบออนไลน์

         

   

ความคิดเห็น