วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ ปลูกจิตสํานึกให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีรัมย์

ความคิดเห็น