พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
ณ ลานพระพุทธสัมพัญญูสุคโต และ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
🙏🏼📸 ขอบคุณภาพบรรยากาศงานในครั้งนี้ จาก
กองการบริหารงานบุคคล และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น