โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์
27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น