วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย Google Scholar (ออนไลน์) รุ่นที่ 5 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย

ความคิดเห็น