วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันประชุมปรึกษาหารือและวางแผนในการเตรียมงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2565 โดยใช้ข้อมูลปี 2564 จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น