ตัวแทนสาขาวิขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น “การฟัง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business English Listening and Speaking)” ประจำปีงบประมาณ 2565  พร้อมนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมในระยะปลายน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ (ห้องจิตตปัญญา 17212)

 

ความคิดเห็น