วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมคณาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์

 

 

ความคิดเห็น