เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น Bru Mooc 2022 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจิตตปัญญา ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ทั้ง 20 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรฯ ได้เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ทราบแนวทางการปฏิบัตินำข้อมูลหลักสูตรของตนเอง เข้าใน ระบบ Bru Mooc ทั้่งนี้ จะเพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนเสริมทักษะในหลักสูตรระยะสั้น ในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น