โครงการ Summer camp เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเครืออีสานตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นวิทยากรในโครงการ มีหน้าที่ติดตาม ให้คำปรึกษา นักศึกษาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมกลุ่ม PLC 
  2. วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการนำเสนอคลิปวิดีโอ ครูคืนถิ่นในดวงใจ

ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมงานและพบนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมกลุ่ม PLC

ผู้ทรงคุณวุฒิการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้

ความคิดเห็น