เสวนาออนไลน์ คน คิด ความรู้ ครั้งที่ 7
“ภูมิศาสตร์กับการศึกษาวิจัยเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
.
สนทนากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย “ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว”
o ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o รศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความคิดเห็น