โดยมีผู้เข้าสอบแบ่งเป็น นักศึกษา จำนวน 26 คน คณาจารย์ 8 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 15 วันที่สอบ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ความคิดเห็น