โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 27 พฤษภาคม 2565

 

ความคิดเห็น