โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.รำไพฯ

ในหัวข้อ 1. การออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Canva(workshop online)

2.การสร้างคำบรรยายภาษาไทย/ อังกฤษ บนวิดีโอเพื่อบรรยายและนำเสนอบน youtube

3. การจัดการห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนจาก Microsoft Teams

4. การสร้างสื่อการสอนด้วย EDpuzzle

ความคิดเห็น