ในการนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักวิทยาบริการ

ความคิดเห็น