อบรมการวิเคราะห์และเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การระเมินค่างาน คือ กระบวนการวัดคุณค่างานของตำแหน่ง

โดยนำงานมาเปรียบเทียบกันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น