25 พฤษภาคม 2565 บรรยายอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐาน หลักสูตร Application Essentials แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น