เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้รับเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ Learning Management System (LMS) รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กระทรวงการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ความคิดเห็น