ผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการพัฒนาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ศักยภาพและออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ” วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น