วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคม ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมและตัดสินใจผลงานกลุ่มของนักศึกษา

ความคิดเห็น