วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้

ความคิดเห็น