เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล โดย ผศ.ดร.ศจี ศิระโร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการประเมินผล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม นี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน

ความคิดเห็น