ได้ผ่านการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning and Constructivism และโครงการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom บูรณาการ TPACK Model เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ความคิดเห็น