23-24 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น