วันที่ ๒๓ พฤาภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันที่ ๒๕ พฤาภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาและสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชสชีพครู

ความคิดเห็น