อบรมโครงการ “Smart city innovation challenge using open geospatial platform”

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Vallaris Platforms ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinars)

ความคิดเห็น