โครงการปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ณลานชั้น 4 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรปรับความรู้พื้นฐานในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 

ความคิดเห็น