ร่วม อบรม เขียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564”

17 พ.ค. 2665

อาคาร 15 ชั้น 15

 

ความคิดเห็น