วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ ระยะที่ 2 ณห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ความคิดเห็น