วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น