โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 17-18 พ.ค 65 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 15 ชั้น 9 กิจกรรมดี ๆ ที่ทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันทำ

ความคิดเห็น