จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรม สะอาดกาย เจริญจิต เหล่ากัลยาณมิตรร่วมจิตภาวนา 26 เมษายน 2565  ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เราเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสได้พัฒนาจิตตนเองในทุกๆเดือน ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ทำนุบำรุงพระศาสนา

 

ความคิดเห็น